Expert asistent proiecte

Contribuie nemijlocit la activităţile de implementare a proiectelor şi strategiei institutului, prin:
• elaborarea documentaţiei specifice, necesare în procesul de depunere a proiectelor prin intermediului fondurilor europene: Ghidurile Solicitantului cu anexe tehnice şi economice, apeluri de selecţie/depunere de proiecte, formularele de evaluare şi alte documente necesare, după caz);
• verificarea/evaluarea conformităţii, eligibilităţii şi a formularului de evaluare a proiectelor/cererilor de finanţare;
• verificarea/evaluarea conformităţii cererilor;
• monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin fonduri europene şi a sumelor alocate;
• îndeplineşte şi alte dispoziţii ale managerului şi ale Președintelui care au ca scop buna desfăşurare a activităţii institutului.

Cerinţe pentru ocuparea postului:
• să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de masterat 2020;
• să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu;
• excelentă relaţionare cu membrii IRCEM, beneficiari proiectelor, lideri formali, lideri informali, etc.;
• să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:
• deţinerea unei poziţii anterioare similare;
• absolvirea unui curs de perfecţionare cu specializarea manager de proiect, antreprenor, etc;
• experienţă în implementarea de proiecte din fonduri europene.


Atribuţii şi responsabilităţi:
• Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al IRCEM;
• Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către președintele IRCEM;
• Verificarea conformităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul IRCEM care va consta, în principal, în: completarea corectă a cererii de finanţare; prezentarea acesteia atât în format tipărit cât şi electronic (scanat); dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).
• Verificarea pe teren a cererilor de finanţare depuse în cadrul IRCEM;
• Verificarea eligibilităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul IRCEM, care va consta în :
- verificarea eligibilităţii solicitantului; verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie; verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea Studiului de fezabilitate/ Memoriului justificativ/ Planului de afaceri precum şi a tuturor documentelor anexate.
- întocmirea dosarului administrativ pentru fiecare cerere de finanţare depusă;
• Transmiterea cererilor de finanţare declarate eligibile, împreună cu dosarul administrativ al acestora, către entitățile competente;
• Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor;
• întocmirea zilnică a documentului privind situaţia cererilor de finanţare depuse;
• Raportarea stadiului activităţii proiectelor ce se derulează în cadrul IRCEM;
• Verificarea pe teren în timpul derulării contractelor de finanţare şi întocmirea Rapoartelor de verificare pe teren;
• Verificarea cererilor de plată aferente proiectelor finanţate prin diferite fonduri europene;
• Efectuarea de activităţi de promovare, informare şi comunicare;
• Participă la elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică a IRCEM repartizate de conducerea acestuia.